075 - 6420 444

Voorwaarden Online Reserveren

Ondergetekende verklaart hierbij in bruikleen van Ducktrail te hebben genomen en gaat akkoord met de volgende voorwaarden:

 1. De huurder cq bestuurder dient minimaal 21 jaar oud te zijn en in het bezit van een, in Nederland geldig, rijbewijs B. Tevens heeft de huurder kennisgenomen van de gebruiksaanwijzing als bijlage en zal de auto('s) als een 'goed huisvader’ beheren. Huurder en bestuurder spreken en begrijpen de Nederlandse en/of Engelse taal.

 2. De huurder dient bij het afhalen van de auto een kopie van zijn geldige rijbewijs en geldig legitimatiebewijs te overhandigen. Bij extra bestuurders dient tevens een kopie van het rijbewijs ingeleverd te worden. Ducktrail archiveert deze kopie documenten in het huurdossier.

 3. Ducktrail is in geen geval en onder geen voorwaarden aansprakelijk voor ongevallen, lichamelijk letsel en/of schade met de gevolgen daarvan zowel van de huurder dan wel derden voortvloeiende uit het gebruik van het voertuig voor zover de door Ducktrail gesloten verzekering in deze gevallen geen dekking verleent.

 4. Huurder is in geval van schade van de verhuurder per schadegeval aansprakelijk tot het eigen risico van € 250,00. Bij het afhalen van de auto dient de huurder het eigen risico cq. borg contant / pin te voldoen. Bij inleveren van de auto wordt de auto gecontroleerd door verhuurder. Bij geen schade of gebreken wordt de borg geretourneerd.

 5. De huurder is aansprakelijk voor die schade die ontstaat of voortvloeit uit een gebeurtenis waarbij de bestuurder verkeert in een toestand als bedoeld in art. 8 wegenverkeerswet 1994 (gebruik alcohol of andere stoffen die de rijvaardigheid al of niet in combinatie met elkaar beïnvloeden).

 6. Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

 7. Eventuele bekeuringen/schikkingsvoorstellen met betrekking tot overtredingen en/of andere strafbare feiten begaan tijdens de bovengenoemde periode komen voor rekening van de huurder.

 8. Het is verboden te roken in de auto. Ook zijn huisdieren niet toegestaan.

 9. Het is de huurder niet toegestaan de auto te gebruiken voor rijles of voor vervoer van personen tegen betaling anders dan ten behoeve van ‘carpooling’, of met de auto wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids-, of betrouwbaarheidsproeven te houden. Tevens dient de auto te allen tijde op de verharde weg te blijven.

 10. Indien auto niet met volle tank wordt afgeleverd worden kosten aftanken vermeerderd met € 10,- administratiekosten en van de borg ingehouden.

 11. Bij annulering: Als ANWB code 'rood' geeft: gratis omboeken naar nieuwe datum of geld terug. In andere gevallen: gratis verplaatsen naar andere datum tot 48 uur voor vertrek. Annuleringen binnen 48 uur kunnen niet in behandeling worden genomen en worden 100% in rekening gebracht.

 12. Bij het te laat inleveren van de Eend zonder daar melding van gemaakt te hebben, incasseren wij de borg en wordt de auto gemeld bij de Politie en Bureau Voertuig-criminaliteit Nederland.

Reserveer nu een Eend